17 Mart 2022 / Perembe

BALIKESンR TABンP ODASI "TTB誰ンN ヨNERンLERン TワMワYLE UYGULANMALIDIR"

BALIKESンR TABンP ODASI

Bir süredir Adalet Bakan ve Salk Bakan’nn açklamalarnda yer alan ve 14 Mart’ta da Cumhurbakan’nn konumasnda dile getirdii, salkta iddet ve malpraktis konular ile ilgili yasal düzenlemeler; dün “Türk Ceza Kanunu ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi” içerisinde TBMM’ye getirilerek Adalet Komisyonu’na iletildi.

Kanun Teklifinde TTB’nin Salkta ゙iddet ile ンlgili Önerileri Ksmen Yer Alsa da Yeterli Deildir

Türk Tabipleri Birlii (TTB) salkta iddete kar yllardr mücadele vermekte ve 16 ゙ubat 2022 tarihindeki açklamasnda da belirttii üzere yllar içinde oluturulmu büyük bir hukuksal birikimi bulunmaktadr. Hem dier salk örgütlerinin taleplerini hem de Meclis’e getirilen düzenlemeleri etkileyebilen bu birikim, dün Meclis’e getirilen ilgili kanun teklifine de yansmtr:

- Teklifle, Türk Ceza Kanunu’nun 113. maddesine fkra eklenerek salk hizmetlerinin engellenmesi durumunda cezann altda bir orannda artrlmas öngörülmektedir. Maddede korunan hukuki yarar, hizmetin devamlldr.

- Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesindeki kasten yaralama suçuna eklenecek hüküm ile kadn salk çalanlarna kar görevleri nedeniyle ilenen suçlarda hem bu fkra hem de 3359 sayl yasann ek 12. maddesinin ikinci fkras uyarnca ayr ayr artrm yaplmas öngörülmektedir.

- Halihazrda 3359 sayl kanunun ek 12. maddesinde yer alan salk çalanlarna yönelik görevleri srasnda ve görevlerinden kaynakl yaralama suçunun tutuklama nedeni varsaylan suçlar arasnda saylacana dair hüküm asl düzenleme olan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesine alnmaktadr. Maddede tutuklama koulu olarak yaralama suçunun silahla ilenmesine dair hüküm de kaldrlmaktadr. Maddenin 3. fkrasna mevcut maddenin eklenmesi ve 3359 sayl kanunun ek 12. maddesinin ilk fkrasnn yürürlükten kaldrlmas teklif edilmektedir. Teklifin genel gerekçesinde hükmün “görünür hale getirilmesinden” söz edilmektedir.

Görüldüü üzere dün TBMM’ye gelen yasa teklifi, TTB’nin önerilerinin bazlarn içerse de salkta iddete bütünlüklü bir bak açsndan yoksundur. Salkta iddetin azalabilmesi için en bata salkta dönüüm program ile daha da bozulan salk sistemi ve buna bal arlaan çalma koullar düzeltilmelidir. Salk sistemindeki tkanma ve derinleen ekonomik kriz ile birlikte belirgin bir art gösteren salkta iddetin ortaya çk nedenlerini her yönüyle analiz etmeden yaplan göstermelik düzenlemeler, bize herhangi bir çözüm sunmayacaktr.

MESLEKン SORUMLULUK KURULU, MALPRAKTンS SORUNUNA ÇÖZÜM OLMAK YERンNE YENン SORUNLARI BERABERンNDE GETンRECEKTンR

 

Kanun teklifindeki bir dier düzenleme ise malpraktis konulu soruturmalarla ilgili oluturulan Mesleki Sorumluluk Kurulu’dur. TTB’nin malpraktis konusunda da geçmiteki net duruu devam etmektedir.

Salk Bakanl’nn kendi politikasn belirleme yetkisinin elinden alnd; tbbi ilemin ne olduuna Hazine ve Maliye Bakanl’nn, geri ödeme yetkisiyle reçete edilebilir olana Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karar verdii bir salk hizmeti ortam söz konusudur. Hekimin mesleki özerkliinin tümüyle kstlanmaya çalld, salk idarecilerinden beklenenin ise salk çalanlarnn “ne söylenirse onu yapmalarn” temin etmekten ibaret olduu bir yapda; salk hizmetinden kaynakl kusurun bireysel olarak ele alnmas, sorunu çözmekten uzaktr. Yaplacak düzenleme ile getirilmek istenen kurul, sistemin koruyucularnn kendi kusurlarn görünmez hale getirmesine yol açacaktr. Nüfusundan fazla acil servis bavurusu olan dünyadaki tek ülke olan, ylda 570 milyon bavurunun yapld, kii bana ylda salk kurumlarna bavurunun 10’a yükseldii Türkiye’de; Mesleki Sorumluluk Kurulu, kimin cezalandrlacan seçmek ve mevcut davalar ötelemek dnda anlaml bir çözüm üretemeyecektir. Salk hizmetinden kaynaklanan kusurlarn kamusal olarak karlanmas, nedenlerinin aratrlarak çözüm yöntemlerine younlalmas gerekmektedir. Oysa getirilen kanun teklifi, malpraktis sorununa çare olmaktan çok yeni sorunlar beraberinde getirecektir.

- Teklifle, 3359 sayl Salk Hizmetleri Genel Kanunu’nda ek 18. madde ile yaplacak düzenleme ile Salk Bakanl bünyesinde Mesleki Sorumluluk Kurulu oluturularak tbbi ilem ve uygulamalardan kaynakl suçlar nedeniyle adli soruturma yaplabilmesi 2547 sayl yasann 53. maddesine tabi olanlar dnda tüm salk çalanlar yönünden oluturulan Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun iznine balanmaktadr.

Kurulun üyeleri Salk Bakan tarafndan belirlenen bakan yardmcs, Salk Hizmetleri, Kamu Hastaneleri, Hukuk Hizmetleri, Yönetim Hizmetleri genel müdürleri veya yardmclar, profesör veya doçent unvanl biri dahili biri cerrahi brantan iki hekim olacaktr.

Özel salk kurum ve kurulular ile vakf üniversitelerinde görevli salk çalanlar yönünden 4483 sayl yasann 5. maddesine göre yaplacak ön incelemede il salk müdürü ve yardmclarnn görevlendirilebilmesi salanmaktadr. Kurul kararlarna kar 10 gün içinde Ankara Bölge ンdare Mahkemesi’nde dava açlabilecek, en çok üç ay içinde kesin olarak karar verilecektir. Halihazrda süren davalarda durma karar verilerek “izin” alnacaktr.

ンdare tarafndan tazminat ödenmesi durumunda, kamu salk çalanlarna rücu edilip edilmeyeceine, rücu tutarna ilgilinin görevinin gereklerine aykr davranmak suretiyle görevini kötüye kullanp kullanmad, kusur durumu göz önüne alnarak kurul tarafndan karar verilecektir.

Teklifte, Salk Bakanl bünyesinde kurulan ve esasen tekilat yapsna dair bir deiikliin 3359 sayl kanun ile getirilme gerekçesi açklanmamaktadr. Bunun yannda 663 sayl KHK’de yer alan Yüksek Salk ゙uras’nn 703 sayl KHK ile kaldrlmas ve ayn kararnamenin geçici 8. maddesine göre kaldrlan kurullarn yetkilerinin Cumhurbakanl’na veya yetkilendirilecek kurum veya makama devredilmi saylacana dair düzenleme bulunmas ayr bir hukuki karklk içermektedir.

Öte yandan ilk olarak 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu’yla kurulan Yüksek Salk ゙uras, 181 sayl Salk Bakanl’nn Tekilat ve Görevlerine Dair Kanun Hükmünde Kararname’yle bakanln sürekli kurulu olarak yeniden yaplandrlmtr. Esas olarak bakanlkça verilen önemli salk konular hakknda görü bildirmekle görevli bulunan ura, 1219 sayl kanun hükmüyle tp mesleklerinin uygulanmasndan doan cezaî konularda görü vermekle de görevli ve yetkili klnmtr. Ancak zorunlu bilirkiilik yetkisi Anayasa Mahkemesi’nin 22.10.2010 günlü ve 2009/69E.-2010/79K. sayl kararyla iptal edilmitir. Teklif ile 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Görevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun ile memurlar ve kamu görevlileri yönünden oluturulan soruturma izni uygulamasnn tüm salk çalanlarn kapsayacak ekilde geniletilecei ve tüm salk çalanlar için 4483 sayl kanunun uygulanaca belirtilmise de balantl dier mevzuatta deiiklik yaplmadan getirilen deiikliin tutarl bir uygulama salamaya elverili olamayaca görülmektedir. Yine Anayasa’nn 129. maddesine göre “Memurlar ve dier kamu görevlilerinin yetkilerini kullanrken iledikleri kusurlardan doan tazminat davalar, kendilerine rücu edilmek kaydyla ve kanunun gösterdii ekil ve artlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açlabilir” ve “Memurlar ve dier kamu görevlileri hakknda iledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuturmas açlmas, kanunla belirlenen istisnalar dnda, kanunun gösterdii idarî merciin iznine baldr.” Bu yaklamla, düzenlemenin bütünlüklü bir hukuki deerlendirme ve yaklamla ele alnmad görülmektedir.

Kald ki zorunlu mesleki sorumluluk sigortas uygulamasnn yeni uygulama ile uyumlu hale getirilerek bu ekliyle sürdürülmesi emek sömürüsünü devam ettirecektir. Kurul bileenlerinin say ve niteliklerinin kurulun yetkisi ile uyumu, kurulda meslek örgütü temsilcilerinin yer almamas ve meslek icrasna dair deerlendirmenin tümüyle Salk Bakanl yöneticileri eliyle yaplmas temsiliyet sorunu oluturacak; ayrca salk çalanlar üzerindeki siyasi basky daha da artracaktr.

Salk Bakan’nn “Baz eyler asla eskisi gibi olmayacak” eklinde yorumlad kanun teklifi, ne yazk ki ne salkta iddet ne de malpraktis konularnda beklentileri karlayabilecek kapasitede deildir ve imdiden hayal krkl oluturmutur. Etkili yasal düzenlemelerin oluturulabilmesi için TTB’nin önerileri tümüyle uygulanmaldr.

Hekimlerin yaad en önemli sorunlardan ゙iddet ve Malprakts konular, oldubittiye getirilerek, yine çözüyormu gibi yapp, sorunun devam etmesine yol açlmamaldr.

Balkesir Tabip Odas 

Yönetim Kurulu


Bu haber 79 kez okunmutur.


Payla:
Etiketler:

Yorumlar

Bu Makale i輅n yorum bulunmamaktadr.

Yorum Yap

Yorumlar, ynetici tarafndan onaylandktan sonra yaynlanr. Buras her trl gre ak bir platformdur, kii/lerin hak ve zgrlklerine ynelik hakaret i軻rmeyen her trl dnceniz "dnce zgrl, ifade zgrl" 軻r軻vesinde tartlabilir; fakat ifade zgrlnz bir bakasnn ifade zgrln "hakaret, kfr, aalayc" bi輅mlerle engellemeye dntnde ifade zgrlnz malesef orada bitmektedir. Ltfen yorumlarnz bu 軻r軻ve i軻risinde yaznz, aksi takdirde yorumlarnz onaylanmamaktadr.
* Zorunlu alanlar.


MAAS Havalandrma & ンklimlendirme | Bursa Havalandrma | Bursa ンklimlendirme
Para Birimi Al Sat
Dolar (USD) 16.4019 16.3364
Euro (EUR) 17.5849 17.5147
Sterlin (GBP) 20.7220 20.5693