07 ゙ubat 2021 / Pazar

BOミAZンヌン誰E BンRDEN BURADAN BAKIN

BOミAZンヌン誰E BンRDEN BURADAN BAKIN

Uzunca bir doküman olan AK Parti 2002 seçim beyannamesi ile taahhüt edilenler ile, yaananlar arasnda dalardan daha büyük bir fark var.

AK Parti 2002 seçim beyannamesinden;

Üniversiteler Temel görevi özgürce bilgi üretmek, yaymak, ulusal ve uluslararas düzeyde bilimsel aratrma ve incelemeler yapmak ve nitelikli bir eitim-öretim vermek olan üniversitelerimiz, son yllarda uygulanan yanl politikalar nedeniyle problem yuma haline gelmitir. Öretim üyesi bana düen örenci saysndaki art, üniversite-sanayi ibirliinin yeterince salanamamas, akademik özgürlüklerin kullanlmasnda karlalan güçlükler de üniversitelerimizin bilimsel aratrma potansiyelini aça çkarmalarna engel olmutur. AKP Seçim Bildirgesi (2002)

Biriken bu sorunlarn çözümü için köklü bir reforma ihtiyaç vardr.

PARTンMンZ, üniversitelerin çada anlamda öretim ve aratrma kurumu olmalarn salayacak düzenlemeleri gerçekletirecektir.

Yüksek Öretim Kurumu (YÖK), üniversiteler arasnda koordinasyon salayan, standartlar belirleyen bir yapya kavuturulacak; üniversiteler idari ve akademik özerklii olan, öretim elemanlar ve örencilerin serbestçe bilimsel faaliyette bulunduu, aratrma ve öretim kurumlar düzeyine çkarlacaktr.

Üniversiteler, her çeit düüncenin demokratik bir ortamda, hogörü içinde öretilip tartld, yasaklarn ve snrlamalarn olmad özgür bir foruma dönütürülecektir.

Bir proje çerçevesinde üniversitelerin öretim eleman, fiziki altyap, dokümantasyon ve donanm ihtiyac belirlenerek eksikliklerinin en ksa sürede karlanmas yoluna gidilecektir.

Rektör, dekan, bölüm bakan, ana bilim dal bakan, enstitü müdürü gibi her kademedeki akademik yöneticinin seçimle ibana gelmesini salayacak yasal düzenlemeler yaplacaktr.

PARTンMンZ, üniversitelerin yurt düzeyinde daha yaygn hale getirilmesinden yanadr. Ancak, yeni üniversitelerin kurulmasnda objektif kriterler gelitirilecektir.

Üniversiteye yerletirme sistemi, mesleki ve teknik eitime talebi düüren, haksz ve adaletsiz uygulamalara sebep olmaktadr.

Snavlar, yarmay tevik edecek ve adaleti salayacak ekilde deitirilecektir.

Meslek eitimi veren iki yllk meslek yüksek okullar, üniversite bünyeleri dnda, ara insangücü yetitirecek bir ekilde ayr bir grupta toplanacaktr.

Açk öretim, her yatan ve meslekten insann bir meslei örenmesine ya da kendisini gelitirmesine imkan veren çok yönlü eitim kurumlar olarak yaygnlatrlacaktr.

AK Parti’yi iktidara tayan bu söylemlerdi. Geçen 19 yl içinde ne oldu da, verilen sözler unutuldu?

YÖK 12 Eylül darbesi vesilesi ile Türkiye’nin geleceine vurulan en büyük darbelerden biriydi. YÖK sayesinde siyasi iktidarlarn önünde duran en büyük engellerden biri olan aydnlanma ve demokrasinin önüne kocaman bir duvar çekilmi oldu. Her muhalifin gündeminde olan acilen deitirilmesi gereken YÖK yasas, iktidara gelince birden bire unutuluverdi. YÖK sayesinde siyasi iktidarlar yüksek örenimi ve dolays ile genç beyinleri kontrol altna alabilmier ve YÖK ün ne derece önemli bir kale olduunu anlamlard.

Siyaset esnaf, 12 Eylül ile birlikte hayatmza giren YÖK ü her geçen gün kendi siyasi emellerine hizmet edecek hale büründürdüler. Demokratikleme ve özgürlük beklenirken, daha despot bir yönetim anlay yerleti.

Özellikle baz gruplarn akademi dünyasnda yer edinmeleri FETÖ tarafndan ele geçirilmesi ile kadrolama daha derin boyutlar kazanmaya balad. Bol kesen datlan akademik ünvanlar adeta kaplr hale geldi. Brakn üniversiteyi, ilkokulda ders verecek nitelie sahip olmayanlar, akademik ünvanlar almaya balad.

Bol keseden datlan akademik ünvanlara ayrca birer kadro gerekliydi. Bunun içi ise birkaç yöntem vard

.1. Mevcut üniversitelerin, parçalanarak yeni üniversitelerin oluturulmas.

2. Neredeyse her ile bir üniversite açlmas.

3. Cemaatlerin baskn ve sahip olduu vakf üniversitelerinin çoaltlmas.

Bu üç yöntem de acmaszca uyguland. Sonuçta saysal anlamda çok fakat niteliksiz üniversitelerimiz oldu. ン o noktaya vard ki, tüm akademik kadrolar oluturulduu halde, örencisi olmayan üniversiteler mezarlna döndük.

Niteliksiz ve çok sayda üniversite akademisyen ve bilim insan yetitirmek yerine diplomal meslek sahipleri yetitirmeye balad. Üniversiteler adeta meslek edindirme kurslarna dönütü.

Türkiye’de bulunan eski üniversitelerin ki, çounluu ンstanbul’da, konulandklar araziler rant dünyasn cezbetmekte. Hatta, üniversiteler kadar baz liseler de bu konuma sahip.

Türkiye’de eitim düzeyi yüksek, dünya klasmannda önemli bir yere sahip, kendi kültürünü oluturmu, özellikle yurt dnda bulunan önemli üniversitelerin bir çounda mezunlarnn yüksek lisans, doktora vs için kabul edilen çok az üniversitemiz kald. Bu okullarn diplomalar referans olarak kabul ediliyor.

Ancak, bu okullardan mezun olanlarn diplomalarnn referans kabul edilmesinin sebebi, bu okullarda bulunan akademisyenlerin kariyerleri ve bu hocalarn verdii eitimi alan örencilerin kalibreleri, bilime bak açlar ve evrensel bilimin esaslarna olan ballklar.

Yazya konu olan Boaziçi Üniversitesi, snavlarda en yüksek puan alabilenlerin girebildii bir kurum. Daha yolun banda yaplan bu eleme ve sonrasnda verilen eitim. Ne yazk ki, mevcut siyasi iktidar bu nitelikli ve bilimn evrensel krallar içinde yetien örencileri kendileri için düman görmekte. Zira bu kitle çok kolay tatmin olan ve yönetilebilen bir kitle deil.

Bütün bu sebeplerden dolay Boaziçi’ne atamas yaplacak rektör siyasi iktidarn sözünden çkmayacak, emirleri kaytsz artsz yerine getirirken biadn dna çkmayacak birisi olmalyd. Sonunda o isim bulundu.

Rektör istifa eder mi?

Asla edemez. Zira bunu yapt anda akademik kariyerinin biteceini ve çizik yiyeceini biliyor. Yukardan emir gelmedii sürece o koltukta oturmaya devam edecektir.

Rektör Melih Bulu ve türevleri akademi dünyasnda var olduu sürece akademisyenler önce üniversiteleri sonrasnda da Türkiye’yi terk edecektir. Böylelikle emperyalist güçlerin istedii nitelikli beyin göçü devam edecektir.

Protestoar

Melih Bulu’nun rektör olarak atanmas ile balayan protesto gösterileri yine provoke edilmeye balad. Bu provokasyonun ucunda malum cemaatler ve örgütler yine var. Zira, gösteriler rektör protestosundan baka yönlere doru evrilmeye baad. Bu durum ise siyasi iktidarn eline koz vermekte. Elbette toplumun her katman, üniversiteli olsun/olmasn bu alay sonuna kadar protesto etmeli. Zira mesele sadece Boazçi’nde görev yapan akademsyen ve örencilerin deil, tüm ülke vatandalarnn meselesidir.

Bundan dolay protesto ederken sapla samann karmasn isteyenlere yol vermemek gerekir. Bunu Gezi Eylemleri ve sonrasnda gördük. ンnandrlmaya hazr kitle için “Gezi Eylemleri” siyasi iktidarn elinde hala koz olarak duruyor.

 


Bu haber 267 kez okunmutur.


Payla:
Etiketler:

Yorumlar

Bu Makale i輅n yorum bulunmamaktadr.

Yorum Yap

Yorumlar, ynetici tarafndan onaylandktan sonra yaynlanr. Buras her trl gre ak bir platformdur, kii/lerin hak ve zgrlklerine ynelik hakaret i軻rmeyen her trl dnceniz "dnce zgrl, ifade zgrl" 軻r軻vesinde tartlabilir; fakat ifade zgrlnz bir bakasnn ifade zgrln "hakaret, kfr, aalayc" bi輅mlerle engellemeye dntnde ifade zgrlnz malesef orada bitmektedir. Ltfen yorumlarnz bu 軻r軻ve i軻risinde yaznz, aksi takdirde yorumlarnz onaylanmamaktadr.
* Zorunlu alanlar.


MAAS Havalandrma & ンklimlendirme | Bursa Havalandrma | Bursa ンklimlendirme
Para Birimi Al Sat
Dolar (USD) 13.4510 13.3974
Euro (EUR) 15.2340 15.1732
Sterlin (GBP) 17.9317 17.7995